40 Хадиси Набави — приложение на Android

  Разработчик: World Of Books
  Категория: Книги и справочники
  Средняя оценка приложения: 4,7
  Количество оценок:
  Цена: Бесплатно
  Сайт приложения:

  Приложение 40 Хадиси Набави от World Of Books на Android от разработчика World Of Books. Чил ?адиси набав?? фишурдаи ?адис?ое мебошанд, ки поя?ои асосии дини исломро баён менамоянд ва он?о асосан аз матни китоб?ои ?Си?о?и ситта? гирифта шудаанд. Отзывы пользователей. Более скачиваний

  Еще больше приложений тематики «Книги и справочники» вы можете найти в специальном разделе.

  Скачать на Google Play

  Описание приложения

  Чил ?адиси набав?? фишурдаи ?адис?ое мебошанд, ки поя?ои асосии дини исломро баён менамоянд ва он?о асосан аз матни китоб?ои ?Си?о?и ситта? гирифта шудаанд. Китоб барои доираи васеъи хонандагон, хусусан наврасону ?авонон, ?амчун воситаи му?ими тарбияи ахло?и ?амида та?дим мешавад.

  Он чиз?оеро, ки Пай?амбар барои шумо (аз а?коми ило??) овардааст и?ро кунед. ?ашр, 59:7.

  Ситоиш Худойро, ки Парвардигори олам?ост; Барподорандаи замину осмон?о, тадбиркунандаи ?амаи махлу?от; Фиристонандаи пай?амбарон, алай?иму-с-салоту ва-с-салом, ба сўйи о?илон барои ро?намо? кардани он?о ва баён намудани ро??ои дин бо далел?ои ?атъ? ва бур?он?ои равшан. Ўро барои ?амаи неъмат?ояш ситоиш мекунам ва аз Ў фазлу карами беандоза талаб менамоям. Ва ша?одат меди?ам, ки саййиди мо Му?аммад банда ва пай?амбари Ўст, ?абибу халили Ўст, бе?тарини махлу?от аст, ки (бар вай) ?уръони азиз, ки мўъ?изаест бардавом дар гузашти сол?о ва суннати дурахшандаро барои ро??уён арзон? доштааст. Дуруду саломи Худо бар вай ва бар ?амаи анбиё ва мурсалин ва бар олашон ва бар ?амаи некўкорон бод!

  Аммо баъд: Мо аз (ёрони пай?амбар, салла-л-Ло?у алай?и ва саллам, ба монанди) Ал? ибни Абўтолиб ва Абдулло? ибни Масъуд ва Муъоз ибни ?абал ва Абўдардо ва Ибни Умар ва Ибни Аббос ва Анас ибни Молик ва Абў?урайра ва Абўсаъид ал-Худр?, разия-л-Ло?у Таъоло ан?ум, аз ро??ои бисёр ба ривоят?ои гуногун ривоят кардем, ки пай?амбари Худо, салла-л-Ло?у алай?и ва саллам, гуфт:

  «?ар ки бар уммати ман чил ?адисро, ки дар умури дини уммат бошад, ниго? дорад, рўзи ?иёмат ўро Худо дар ?умлаи фа?е?ону олимон барангезад».

  Ва дар ривояти дигар:

  «Худо ўро фа?е?у олим барангезад».

  Ва дар ривояти Абўдардо (омадааст, ки пай?ам-бари Худо, салла-л-Ло?у алай?и ва саллам, гуфт):

  «Рўзи ?иёмат барои ў шафоатхо? ва гуво? бошам». Ва дар ривояти Ибни Масъуд:

  «Барои ў гуфта шавад: аз ?ар кадом дари би?ишт, ки хо??, дохил шав».

  Ва дар ривояти Ибни Умар:

  «Дар зумраи олимон сабт шавад ва дар гурў?и ша?идон ?ашр гардад».

  ?арчанд ки ро??ои (ривояти) ин ?адис бисёр аст, валекин ?ифзкунандагон (-и ?адис) бар он иттифо? кар-даанд, ки ин ?адис заиф аст. Аммо бо умеди савоб ва дарёфтани шафоати пай?амбар, салла-л-Ло?у алай?и ва саллам, донишмандон дар ин бобат китоб?ои бешумор тасниф кардаанд.

  Нахустин касеро донистаам, ки дар ин (ро?) тасниф кардааст, Абдулло? ибни Муборак (имоми маъруфу маш?ур) мебошад; сипас Му?аммад ибни Аслами Тус? – донишманди худошинос аст, сипас ал-?асан ибни Суфёни Насо? ва Абўбакри О?ар? ва Абўбакр Му?ам-мад ибни Ибро?ими Исфа?он? ва ад-Дору?утн? ва ал-?оким ва Абўнаъим ва Абўабдурра?мон ас-Сулам? ва Абўсаъид ал-Молин? ва Абўусмон ас-Собун? ва Абдулло? ибни Му?аммад ал-Ансор? ва Абўбакр ал-Бай?а?? ва мардумони бешуморе (дигар) аз мута?ад-димин ва мутааххирин.

  Ба хотири пайрав? кардан аз ин имомони маш?ур ва ?ифзкунандагони ислом дар ?амъ овардани чил ?адис аз Худои Таъоло мадад ?устам.

  Ба дуруст? ки олимон бар ?оиз будани истифодаи ?адиси заиф дар фазоили аъмол иттифо? кардаанд, бо ву?уди ин эътимоди ман бар ин (?абил) ?адис нест, балки эътимодам бар сухани пай?амбар, салла-л-Ло?у алай?и ва саллам, дар ?адис?ои са?е? аст:

  «Бигузор, ?озирони шумо ин гуфта?ои маро ба ?оибон бирасонанд». [Са?е?и Бухор?, китоби илм, ?адиси 105].

  Ва сухани пай?амбар, салла-л-Ло?у алай?и ва саллам:

  «Худо касеро хушнуду сарсабз гардонад, ки сухани маро шунида бошад, пас онро дар ёд ниго? дорад, пас ?ам-чунон ки шунидааст, ба дигарон бирасонад». [Сунани Тирмиз?, китоби илм, ?адиси 3658].

  Сипас аз олимон касоне буданд, ки чил (?адис)-ро дар усули дин, баъзеи он?о дар фурўъ, баъзеи он?о дар ?и?од, баъзеи он?о дар зў?д (пар?езгор?), баъзеи он?о дар адаб ва баъзеи дигар дар хутба гуфтан ?амъ кардаанд ва ?амаи он?о ният?ои некў доштанд; Худо аз ?осидони ин кор?о хушнуд бод.

  (ЧИЛ ?АДИСИ НАБАВ? 40 ?АДИСИ НАБАВ? 40 хадисов Ан-Навави точики китоб китоби точики точик точикистон таджикистан таджик хадис хадисхо Я?ё ибни Шарафуддин ан-Навав? АКАДЕМИЯИ ИЛМ?ОИ ?УМ?УРИИ ТО?ИКИСТОН ИНСТИТУТИ ШАР?ШИНОС? ВА МЕРОСИ ХАТТ?)

  40 Хадиси Набави — приложение на Android
  40 Хадиси Набави — приложение на Android
  40 Хадиси Набави — приложение на Android
  40 Хадиси Набави — приложение на Android

  Как установить 40 Хадиси Набави — приложение на Android

  Дополнительная информация

  Контент для продажи: Нет
  Обновлено:
  Возрастные ограничения: 3+
  Количество установок: 50–100
  Текущая версия: 76535
  Требуемая версия Android: 4.1 или более поздняя
  Интерактивные элементы: нет
  Наличие рекламы: есть

  Скачать на Google Play

  Отзывы пользователей

  Скачать на Google Play

  Контакты

  Электронная почта: [email protected]
  Адрес: нет

  Поделиться:
  Отправить
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

   ×
   Рекомендуем посмотреть